Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Euroseat B.V. te Alkmaar en aan de genoemde vennootschap gelieerde bedrijven, voor zover deze onderhavige voorwaarden van toepassing hebben verklaard. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Holland op 01-07-2010 voor Euroseat B.V. onder depot nummer 55437087 en treedt vanaf die datum in werking.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Euroseat B.V., als hierboven genoemd, alsmede de bedoelde gelieerde vennootschappen, hierna te noemen: verkoper en koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Afwijkingen gelden alleen voor die overeenkomsten waarop zij expliciet betrekking hebben.

Artikel 2. Offertes
De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 3. Overeenkomst
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van verkoper, voor zover deze geen procuratie hebben, binden verkoper niet, dan nadat en voor zover zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
De inhoud van prijscouranten, folders, drukwerken e.d. van verkoper bindt verkoper niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst.

Artikel 4. Prijs/Prijsverhoging
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, emballage, verpakkingskosten, verwijderingsbijdrage en overige door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven.

Elke nieuwe prijsnotering in prijscouranten van verkoper stelt de voorgaande buiten werking.

Indien verkoper met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. De koper heeft dit ontbindingsrecht niet indien de prijsverhoging een gevolg is van verhoging van vracht- of douanetarieven of wanneer de prijs wordt verhoogd op grond van de wet.

Indien verkoper krachtens de overeenkomst gehouden is tot installatie van de door hem verkochte en te leveren producten dienen de installatiekosten van tevoren te worden voldaan. Indien de installatiekosten niet tevoren zijn vast te stellen heeft verkoper het recht een in redelijkheid te berekenen voorschot in rekening te brengen, welk bedrag voor aanvang van de werkzaamheden moet zijn betaald. Verkoper heeft het recht installatiewerkzaamheden uit te besteden aan een installateur , verkoper beperkt zich tot het plaatsen.

Artikel 5. (Deel-)levering en levertijden
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af distributiecentrum van verkoper. De zaken worden vervoerd voor rekening en risico van koper die voor een voldoende verzekering dient te zorgen. Verkoper biedt geen verticaal transport ; dit dient door opdrachtgever zelf te worden verzorgd.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
De additionele kosten welke verkoper maakt voor het doen van deelleveringen op verzoek van koper en welke niet waren overeengekomen bij het afsluiten van de order, komen geheel voor rekening van koper.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 6. Montage/plaatsen 
De koper is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van eventuele vergunningen en de hierbij behorende kosten.

Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden, extra arbeidsuren vergt, is verkoper gerechtigd deze uren in redelijkheid afzonderlijk in rekening te brengen, evenals extra transport en portokosten. Onder andere omstandigheden als hiervoor genoemd worden tevens begrepen het niet kunnen afnemen tegen contante betaling (mits overeengekomen), of andere redenen waardoor feitelijk niet geleverd kan worden, zoals afwezigheid van de afnemer of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.

Het aanbrengen van bevestigingsmiddelen, stelregels en overige voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor de montage van goederen en welke niet uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven, is voor rekening en risico van koper. De koper zorgt voor eigen rekening en risico dat:

a. Het personeel van verkoper, zodra dit op de bouwplaats is aangekomen, zijn werkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kan aanvangen en onderbroken kan voortzetten volgens een overeengekomen montagevolgorde alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien verkoper het noodzakelijk acht het tijdstip van begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en hij zulks tijdig aan koper heeft meegedeeld. Wanneer de montage of installatie door oorzaken buiten schuld van verkoper niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden en/of op andere wijze wordt vertraagd, is verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief. Het onder a. bepaalde geldt ook wanneer wij onze werkzaamheden als gevolg van uitstel van de zijde van de opdrachtgever niet op het overeengekomen tijdstip kunnen aanvangen, waardoor de door ons ingeschakelde werkploeg niet meer elders inzetbaar is. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, waaronder begrepen kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone daguren kan geschieden alsmede reis- , verblijf- en transportkosten die niet in de prijs waren inbegrepen.
b. Het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg.
c. Geschikte behuizing en wettelijk vereiste voorzieningen voor het personeel aanwezig zijn.
d. De op de bouwplaats nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig zijn.
e. Elektrische aansluitmogelijkheden van 220/380 volt en van voldoende vermogen binnen een afstand van 1 meter tot de werkplek, alsmede voldoende water en verlichting ter beschikking worden gesteld.
f. Alle noodzakelijke algemene veiligheidsvoorzieningen en andere voorzorgmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd.

Opdrachtgever dient bij het gereed komen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld. Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan, worden niet in behandeling genomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij de betreffende gebreken redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient gehandeld te worden zoals beschreven in artikel 8. van deze voorwaarden.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder meer de volgende gevallen:

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien verkoper koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • Ingeval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van koper en wanneer koper overlijdt, in liquidatie treedt of geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden;
 • Indien koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens verkoper niet nakomt en deswege in verzuim is.

In de genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van koper om de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan verkoper toekomende rechten. Koper en verkoper komen hierbij reeds overeen dat de minimale schade welke verkoper heeft uit hoofde van dit artikel het bedrag van de reeds aanbetaalde termijnen betreft.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Reclames, retourzendingen

 1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • Of de juiste zaken zijn geleverd;
  • Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal of de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomen;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Met het sluiten/afronden van de koop accepteert de kopende partij mogelijke gebreken.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 1 dag na ontdekking schriftelijk aan verkoper te melden.
 4. Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen geconstateerde gebreken te herstellen.
 5. Op monster gekochte of in verkopers bedrijf uitgezochte goederen behoeft verkoper niet terug te nemen. Op bestelling geleverde goederen neemt verkoper slechts terug, indien hij zich schriftelijk met terugzending akkoord heeft verklaard. Zonder verkopers toestemming teruggezonden goederen worden door hem geweigerd. Retourzendingen reizen voor rekening en risico van koper en dienen franco te worden verzonden. Verkoper heeft het recht emballage bij koper in rekening te brengen. Emballage wordt, mits niet ouder dan één jaar, mits door koper naar merk en inhoud gesorteerd en mits door verkoper per eigen wagen retour gehaald, gecrediteerd. Niet aan koper in rekening gebrachte emballage wordt niet teruggenomen.
 6. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmeting, kleur, maat etc. kunnen geen grond voor reclame opleveren.
 7. Verkoper is niet aansprakelijk voor kleurverschillen tengevolge van lichtinval en weersinvloeden. Hout en bekledingstof dienen volgens voorschrift gereinigd te worden.
 8. Verkoper is niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van verkoper heeft gekocht.
 9. Elk recht op reclame vervalt indien koper niet voldoet aan zijn in dit artikel genoemde verplichtingen en zodra de verkochte goederen zijn verwerkt.
 10. Reclame geeft geen recht opschorting van betaling.
 11. Indien koper niet tevreden is over de geleverde spullen krijgt hij geen gelden retour. Hij krijgt hiervoor tegoed bonnen.

Artikel 9. Garantie

Geen garantie van toepassing op de gebruikte artikelen.

Artikel 10 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper en mogen door koper niet worden doorverkocht c.q. niet worden vervreemd totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten,
  • eventuele vorderingen wegens niet – nakoming door koper van de overeenkomst(en), waaronder boetes, rente en kosten.
 2. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te stellen, alsmede betrokken derde omtrent de rechten van verkoper op de zaken.
 4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand -, ontploffing – en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Koper verplicht zich verder op eerste verzoek van verkoper:
  • Alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B. W.;
  • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;
  • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 12. Betaling

 1. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van verkoper of op een door hem aan te wijzen bank- of postgirorekening. Doch voor afhalen of afleveren.
 2. Koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door verkoper wordt erkend, hetzij de gegrondheid van zijn vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
 3. Indien koper niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht over het verschuldigde bedrag rente gelijk aan de wettelijke rente + 2% te berekenen vanaf het moment dat koper in verzuim is.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien partijen contante betaling zijn overeengekomen op het moment van levering, en koper is op dat moment niet in staat aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan zullen de goederen niet worden geleverd door verkoper alsmede is koper de hieruit voortvloeiende additionele kosten zoals extra transport verschuldigd aan verkoper.

Artikel 13. Incassokosten
Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper, waarbij verkoper zal hanteren het incassotarief zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor advocatendeclaraties. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14. Overmacht

 1. Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  • De omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  • Stakingen;
  • Storingen in het verkeer;
  • Overheidsmaatregelen die verkoper verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;  Een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
  • Bovenmatig ziekteverzuim.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de prestatie door overmacht langer dan twee maanden wordt vertraagd is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.
 4. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. Indien verkopen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Verkoper is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade bestaande uit gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (garantie) van deze voorwaarden.
 2. Overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de door koper geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van verkoper. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien verkoper hiertegen is verzekerd dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, of wanneer op het bepaalde in de vorige leden van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst tussen partijen.
 4. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Koper dient zich hiertegen desgewenst te verzekeren.
 5. Verkoper is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 6. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan de rechtstreekse materiële gevolgschade. Hierdoor is hij, o.m., niet aansprakelijk voor zuivere vermogensschade en (super-) contractuele schade

Artikel 16. Tekeningen
Tekeningen, kaarten, foto’s, afbeeldingen en/of bestekken blijven ons eigendom. Dergelijke bescheiden dienen op verzoek onverwijld aan ons teruggezonden te worden. In geval van gebruik door de opdrachtgever en/of derden zonder onze toestemming, zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever vergoeding van geleden schade en gederfde winst te vorderen. Opdrachtgever is in ieder geval gehouden alle kosten voor het vervaardigen van genoemde zaken te betalen indien deze voor het verstrekken van de opdracht exclusief voor hem zijn gemaakt.

Artikel 17. Adreswijzigingen
Koper is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk aan verkoper te melden. Aan kopers laatst bij verkoper bekende adres afgeleverde goederen worden geacht door koper te zijn ontvangen.

Artikel 18. Geschillen
Alle geschillen tussen verkoper en koper, worden berecht, indien de rechtbank bevoegd is, door de rechtbank te Alkmaar, onverminderd het recht van verkoper zich te wenden tot de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde recht.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper in Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn de Nederlandstalige leveringsvoorwaarden bindend